مطالعه پوسته در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از وارون‏سازی داده‏های زلزله

نویسندگان

چکیده

برای مطالعه پوسته در این ناحیه داده‏های ثبت شده توسط 8 ایستگاه در شبکه لرزه نگاری منطقه مذکور که به تعداد 2654 زلزله در طی حدود 5/3 سال می‏رسد مورد پردازش قرار گرفته‏است که از این تعداد حدود 1683 زلزله در ناحیه مورد نظر بوده است . با شکل دادن 42 پروفیل، هر پروفیل شامل دو ایستگاه و یک زلزله، زمانهای رسید امواجp ، 42 زلزله به ایستگاههای مورد نظر محاسبه شده وسپس با انتخاب یک مدل اولیه 3 لایه، پارامترهای عمق و سرعت مربوط به هر لایه بهینه گردیده‏است. نتایج بهینه شده برای رسم نقشه‏های پربندی تغییرات عمق و سرعت بکار برده شده‏اند. با بررسی دقیق نقشه‏ها ، ناپیوستگی‌‏های سرعتی یا تغییرات ناگهانی در عمق فصل مشترک لایه‏ها به گسلهای موجود در منطقه نسبت داده شده‏اند و همچنین تغییرات سرعت از سطح تا عمق حدود 5/3 تا 5/7 کیلومتربرثانیه و تغییرات عمق فصل مشترک لایه اول و دوم از حدود 5/4 تا 6 کیلومتر وتغییرات عمق فصل مشترک لایه دوم و سوم از حدود 18 یا 22 کیلومتر برآورد گردیده ‏است.

کلیدواژه‌ها