جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین

نویسندگان

چکیده

دراین تحقیق میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین از نمونه‌های تصفیه‌خانه کارخانه تولیدکننده هگزامین، جدا شدند. اگرچه گزارشات کمی در مورد میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین وجود دارد، ولی دراین پژوهش29 باکتری (کوکسی-gr،+gr و کوکوباسیل-gr، + (gr3 کپک و2 مخمر جدا شدند که توانایی رشد و تجزیه بیولوژیک هگزامین درمحیط حاوی1000 میلی‌گرم درلیتر هگزامین را دارا بودند. ازبین میکروارگانیسم‌های جدا‌شده9 نمونه باکتری و2 نمونه مخمر درغلظت10000 میلی‌گرم درلیتر هگزامین آداپته و باکتریها بیش از50% و مخمرها100% هگزامین را تجزیه نمودند. پس از بهینه‌کردن محیط و آداپته‌کردن سویه‌ها 12 نمونه باکتری‌از خانواده میکروکوکاسه‌ها و پسودوموناداسه‌ قدرت تجزیه بیش‌از50 درصد هگزامین، دو قارچ آلترناریا با توان53 و32 درصد تجزیه و یک مخمر با توان تجزیه 85% هگزامین را درمحیط دارای50000 میلی‌گرم هگزامین پیدا نمودند.

کلیدواژه‌ها