اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6

نویسندگان

چکیده

پژوهشهای اخیر نشان داده است که عصاره گیاهان شیرزا قادر به ترشح هورمون تولید شیر یا پرولاکتین و هورمون نمو می‌باشند. بخش فعال این عصاره از جنس پلی ساکاریدها می‌باشد که بطور عمده از مشتقات پکتین (اسید پکتیک) و در بعضی موارد ?- گلوکان می‌باشد.
در پژوهش حاضرمشاهده شد که افزودن اسید پکتیک و ?-گلوکان به محیط کشت دودمان سلولی GH3/B6 که سلولهای کلون شده از تومور هیپوفیزی موش می‌باشند باعث آزادسازی پرولاکتین می‌شوند.
انکوباسیون سلولها درمحیط کشتی که به آن اسیدپکتیک به تراکم ?g/ml 100 اضافه شده پس از 30دقیقه موجب افزایش ترشح پرولاکتین می‌شود که این افزایش حدود %40 نسبت به محیط شاهد می‌باشد.
انکوباسیون سلولها در محیط کشت واجد?-گلوکان با تراکم ?g/ml 10 تا 48 ساعت و در تراکم‌‌های بالاتر‌?g/ml 100 تا 50 پس از 72 ساعت انکوباسیون اثر تحریکی بر ترشح PRL دارد.
پژوهش‌های گذشته نشان داده است که TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) محرک بسیار مؤثر در ترشح PRL به وسیله سلولهای لاکتوتروپ می‌باشد بنابراین ‏TRH به عنوان کنترل کننده پاسخ ترشحی این سلولها به یک محرک قوی، مورد استفاده قرار گرفته است. اثر تحریکی این ماده روی سلولها بطور معنی‌دار مشاهده شده است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که این دو ماده در شرایط"in vitro"روی سلولهای GH3 اثر تحریکی دارند.

کلیدواژه‌ها