طراحی‌ و ساخت‌ الکتروفورز میدان‌پالسی‌ و بررسی‌کارآئی‌آن‌ درجداسازی‌ اسیدهای‌نوکلئیک‌

نویسندگان

چکیده

الکتروفورز میدان‌ پالسی‌ روشی‌ است‌ که‌ از طریق‌ جداسازی‌ و شناسائی ‌مولکول‌های‌ درشت‌ DNA نقش‌ مهمی‌ در توسعه‌ فناوری‌ نوترکیب‌ و دست‌ یابی‌ به‌اطلاعاتی‌ از ساختار ژن‌ و عملکرد آن‌ و در نهایت‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ ژنی‌ داشته است‌ .درطی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ طرح‌های‌ مختلفی‌ از این‌ روش‌ به‌ بازار عرضه‌ شده‌ است ‌که‌ در این‌ تحقیق‌ یکی‌ از کارآترین‌ آنها به‌ عنوان‌ الگو در نظر گرفته‌ شده‌ و دستگاهی‌بر اساس‌ آن‌ طراحی‌ و ساخته‌ شده‌ است‌ .در گزارش‌ حاضر ضمن‌ بررسی‌ اجزاء این‌طراحی‌ و مراحل‌ ساخت‌ آن‌، اصول‌ کار این‌ روش‌ و کارآیی‌ دستگاه‌ ساخته‌ شده ‌مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است. آزمایش‌های‌ انجام شده‌ نشان‌ داد که‌ دستگاه‌ ساخته‌شده‌ قادر است‌ نمونه‌های‌ سنگین‌ DNA در گستره‌ای‌ از وزن‌ مولکولی‌ 109 - 107×5 Kbp) 2200 - 90) را تفکیک‌ نماید. مطالعه‌ بیشتر برای‌ بهینه‌نمودن‌ شرایط کار دستگاه‌ ادامه‌ دارد.

کلیدواژه‌ها