بررسی اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم درمقاومت به‌شوری گیاه لوبیا درکشت ‌بافت

نویسندگان

چکیده

اثرغلظتهای مختلفNaCl وKCl درکشت بافت گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) مورد مطالعه قرار گرفت. دراین بررسی از محیط کشت MS با غلظتهای هورمونی مناسب و از قطعات جدا کشت محور زیر لپه استفاده گردید.
نتایج بدست‌آمده نشان داد که افزایش غلظتNaCl و KCl دارای اثرات نامطلوبی روی رشد می‌باشند، بطوریکه با افزایش KClوNaCl درمحیط کشت، اندیس کالوس، وزن تر و وزن خشک، نسبت وزن تر به وزن خشک و مقدار پروتئین‌کل کاهش می‌یابند درحالیکه مقدار پرولین افزایش می‌یابد. این بررسی‌ها نشان دادکه درغلظتهای یکسان اثرات نامطلوب KClروی رشد بمراتب بیشتراز NaCl می‌باشد.
اندازه‌گیری مقدار عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم نشان داد که با افزایشNaCl و یا KCl درمحیط بترتیب مقدار سدیم و پتاسیم درکالوسها افزایش می‌یابد. همچنین بین Na+ و K+ در غلظتهای پائین‌تر اثرات آنتاگونیستی دیده می‌شود. افزایش NaCl درمحیط تا 25 میلی‌مولار سبب افزایش کلسیم و بعد از آن سبب کاهش مقدار کلسیم کالوسها می‌گردد. درحالیکه افزایش KCl درمحیط کشت تقریباً بطور پیوسته مقدار کلسیم کالوسها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها