بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت

نویسندگان

چکیده

در بررسی حاضر، سعی بر آن شده است تا تغییرات مورفولوژیکی ناشی از اثرات اشعه UV برروی چهار گونه از قارچهای درماتوفیتTrichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes,) Epidermophyton floccosum and Microsporum canis) مطالعه، و نتایج بدست‌آمده از این بررسی، با روش مولکولی تا حد ممکن تجزیه و تحلیل گردد. برای تعیین تغییرات احتمالی مولکولی ناشی از تابش اشعه UV در درماتوفیت‌ها (مانند آپوپتوزیز)، مولکول‌های DNA سوش شاهد و اشعه دیده Trichophyton rubrum استخراج گردیده و با استفاده از روش الکتروفورز برروی ژل آگارز، مورد مقایسه قرار گرفتند.
نتیجه بدست‌آمده از این مطالعه، نشان می‌دهد که رشد کلنی‌های اشعه‌دیده دچار وقفه گردیده و با افزایش زمان اشعه‌دهی، میزان رشد سوش‌های مورد مطالعه کاهش می‌یابد. بعلاوه، تغییرات ایجاد شده درشکل کلنی‌ها و پیگمانتاسیون برخی از سوش‌ها، کاملاً مشهود بود. همچنین در مطالعات میکروسکوپی سوش‌های اشعه‌دیده، تغییراتی درشکل میسلیوم‌ها، شکل و اندازه ماکروکنیدی‌ها و تراکم ماکروکنیدی‌ها و میکروکنیدی‌ها دیده‌شد. در بررسیهای به عمل آمده برروی مولکول های DNA جدا شده از سوش‌های شاهد و اشعه دیده Trichophyton rubrum، هیچ نشانه‌ای از آپوپتوزیز در مولکول‌های DNA آنها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها