سنتز ترکیبات کربنات سرب و کربنات سرب قلیایی و بررسی عملکرد گرمایی آنها

نویسندگان

چکیده

ابتدا ترکیب کربنات سرب در این آزمایشگاه تهیه گردید و بوسیله روشهای متداول مانند XRD مورد شناسایی قرار گرفت. با بکارگیری روش Thermogravimetry Analysis (TGA) به مطالعه رفتارهای گرمایی این ماده پرداخته و نشان دادیم که ترکیب فوق در دمای?C600 کاملاً به ترکیبات و تبدیل می‌گردد.
این آزمایشات همچنین بر روی ترکیب کربنات سرب قلیایی انجام گردید و نشان داد که این ترکیب در دمای ?C330 به اکسید سرب تجزیه می‌گردد. مطالعه دانه‌بندی ترکیب با میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی 2500 انجام شد.

کلیدواژه‌ها