دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1333، مرداد 1383