سنتز آزمایشگاهی و بهینه سازی شرایط واکنش تهیه 1- هیدروکسی اتیلیدین 1و1- دی فسفونیک اسید (HEDPA)

نویسنده

چکیده

از مشکلات مهم موجود در صنعت، مسئله خوردگی و رسوبگذاری در سیستم های خنک کننده می باشد. راه جلوگیری از آن استفاده از بازدارنده ها می باشد و یکی از مواد بازدارنده مهم HEDP می‌باشد. این ماده کاربردهای بسیار زیادی در صنعت دارد که عبارتند از: (1) کنترل کننده رسوبگذاری در سیستم های آبی، (2) بازدارنده خوردگی و رسوبگذاری در برجهای خنک کننده، (3) پیش تغلیظ کننده و جداکننده کارآمد آکتنیدها از نمونه‌های رسوبی، (4) داروی مصرفی در درمان Osteoporosis، (5) بازدارنده تشکیل رسوبات معدنی کریستالی درون آوندهای گیاهی، (6) یکی از عوامل حامل انتخابی میکروالمنت آهن به گیاه در حضور کلسیم و منیزیم.
در این تحقیق ابتدا کلیه روشهای سنتز HEDP مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها با توجه به معیارهایی چون مواد اولیه ارزان و قابل دسترس در داخل کشور، راندمان واکنش و تعداد مراحل انجام واکنش بهترین روش سنتز با استفاده از مواد اولیه استیک اسید، فسفروتری کلرید، آب، سود 40%، اتانول یا متانول انتخاب شده است و ماده سنتزی توسط روش‌های IR، 1HNMR و آنالیز عنصری شناسایی گردید و بررسی‌های سینتیکی جهت بهینه‌سازی آن از نظر نسبت استوکیومتری، دما، زمان و سرعت افزایش واکنشگرها جهت حصول راندمان 98% صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها