مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی

نویسندگان

چکیده

مدل حاشیه‌ای (Marginal model) یکی از رهیافت‌هائی است که برای تحلیل داده‌های طولی (Longitudinal data) بکار می‌رود. در این مدل، همبستگی موجود بین پاسخ‌ها برای هر آزمودنی (Individual) به عنوان پارامتر درنظر گرفته می‌شود تا تحلیل‌های معتبری را نتیجه دهد. مدل‌های حاشیه‌ای مختلفی که برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی ذکر شده‌اند ازجمله مدل‌های حاشیه‌ای با لگ نسبت بخت حاشیه‌ای (Marginal odds ratio)، لگ نسبت بخت شرطی (Conditional odds ratio)، لگ نسبت وابستگی (Dependence ratio)، مدل پروبیت چند متغیره (Multivariate probit model) و روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته [Generalized Estimating Equations (GEE)] مرور و مقایسه شده‌اند. مانده‌هایی برای بررسی نیکویی برازش این مدل‌ها معرفی‌گردیده‌است. همچنین مدل‌های ذکرشده را درمثالی کاربردی برازش داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها