دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1334، زمستان 1383