اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران

نویسنده

چکیده

اهمیت بیواستراتیگرافی و گسترش جغرافیائی نه جنس از رینکونلیدهای دونین پسین (فامنین) ایران مرکزی و البرز شامل:Eoparaphorhynchus, Pampoecilorhynchus, Stanaulacorhynchus, Centrorhynchus, Leptocaryorhynchus, Gastrodetoechia, Megalopterorhynchus, Araratella و Paurogastroderhynchus مورد مطالعه قرار گرفت. گونه های Eoparaphorhynchus maclareni, Pampoecilorhynchus arianus و Stenaulacorhynchus cheshmehshirensis از بازوپایان شاخص فامنین پیشین هستند. همچنین گونه Leptocaryorhynchus jamensis بعنوان گونه شاخص فامنین میانی ایران مرکزی و البرز معرفی می گردد. گونه هایی همانند:
Centrorhynchus turanica, Megalopterorhynchus chanakchiensis, Araratella dichotomians dichotomians, Araratella dichotomians assimulata, Paurogastroderhynchus nalivkini, Paurogastroderhynchus bikniensis.
از فسیل‌های شاخص فامنین پسین می‌باشند.
نتیجتاً اینکه این بازوپایان بخاطر پراکندگی وسیع جغرافیائی و دامنه سنی کوتاه شان، فسیل های شاخص بسیار مفیدی برای بیوزوناسیون دقیق رسوبات فامنین ایران هستند.

کلیدواژه‌ها