اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر بر روی 5 نمونه مغزه های ماسه سنگی سازند گدوان و5 نمونه مغزه های سنگ آهکی سازند سروک دریک چاه اکتشافی یکی ازمیادین نفتی واقع در جنوب غرب ایران انجام شده است. ابتدا نمونه ها بشکل استوانه (Plug) تهیه شده و تخلخل و تراوایی آنها اندازه‌گیری شدند.سپس با استفاده از سیستم پیشرفته مستقر در شرکت TRC ژاپن اندازه‌گیری آزمایشگاهی سرعت دردو حالت خشک و اشباع ازآب در فشارهای مختلف انجام گردید.
با داشتن خواص پتروفیزیکی ازقبیل تخلخل، چگالی و کانی های تشکیل دهنده نمونه‌ها مقادیر سرعت امواج تراکمی (Vp) و امواج برشی (Vs) درشرایط مخزن و با فشارهای مختلف با استفاده از مدل گاسمن Gassmann پیش‌بینی شده است. مقادیر سرعت‌های امواج برشی و تراکمی بدست آمده از اندازه‌گیری آزمایشگاهی با مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل گاسمن در فشار سازند با یکدیگر مقایسه شده‌اند. درنهایت رابطه سرعت امواج برشی بر حسب سرعت امواج تراکمی در فشارمخزن برای دو گروه مذکور از نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها