تعیین زاویه اصطکاک داخلی سنگ ها به کمک سطوح برش دارای خش لغزش

نویسنده

چکیده

با برداشت بیش از 400 گسل دارای خش لغزش در 28 محدوده عمدتآروی توف های سازند کرج در بخش جنوبی البرز مرکزی متد های تعیین زاویه اصطکاک داخلی توده سنگ مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و معلوم گردید متد های گسل های مزدوج، متد R% ،هیستوگرام تغییرات و مقایسه موقعیت گسل با تحلیل صفحه گسل از مناسب ترین متد ها هستندبر این اساس زاویه اصطکاک داخلی توده سنگ های سازند کرج به طور متوسط38 درجه بدست آمد که کاملآ با توجه به ترکیب آندزیتی سنگ های منطقه هم خوانی دارد .زاویه اصطکاک داخلی کم مربوط به محدوده های با شکستگی های زیاد اولیه میباشد که پس از فرسایش با ارتفاع توپوگرافی کمتر و محدوده های با زاویه اصطکاک داخلی زیاد مرتبط با محدوده های با شکستگی کمتر ( شبیه سنگ بکر)و ارتفاع توپوگرافی بیشتر مشخص می شوند .بین عرض از مبدآ نموداری که بر حسب زاویه اصطکاک داخلی توده سنگ و زاویه عدم انطباق رسم می شود با مقدار متوسط زاویه اصطکاک داخلی توده سنگ هماهنگی چشم گیری دیده می‌شود .

کلیدواژه‌ها