آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

با بررسی داده های آزمایشگاهی در بیشتر سنگ های(ماسه سنگ و آهک) با اشباع گازی نشان داده شد که، نسبت پواسون با افزایش فشار مؤثر(فشار محصور کننده وارد بر سنگ منهای فشار سیال درون حفرات) افزایش می یابد و برعکس در بیشتر سنگ های اشباع از مایع، نسبت پواسون با افزایش فشار مؤثر کاهش می یابد. بنابراین وقتی که رسوبات در ناحیه انتقالی
(Transition Zone) از حالت با فشارمؤثر بالا به حالت کم فشار می رسد، نسبت پواسون تقریب‍‍ا بطور نمائی زیاد می شود، با توجه به اینکه بخش های غیر خطی این منحنی ها، بیشترین رابطه را با فشارحفره ای موجود در رسوبات آبهای عمیق دارند، لذا این اثر در خطرپذیری مربوط به آبهای عمیق مفید خواهد بود. بعلاوه در معکوس داده های لرزه ای قبل از بر انبارش(Pre-Stack) موج P نمودارهای تشخیصی حاصل از این اثر به عنوان یک شاخص بسیار مهم فشار و سیال حفره ای بکار برده می شود.

کلیدواژه‌ها