ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان)

نویسندگان

چکیده

سیینوگرانیت آلموقلاق در شمال اسدآباد همدان واقع شده و با وجود آنکه سن جوانی دارد ولی در محل تصادم (محل فرورانش زاگرس) جای گرفته و از طرف دیگر دارای ناهنجاری ترکیبی (پتاسیم بالا و سدیم خیلی بالا) می‎باشد. بر اساس بررسیهایی که در این تحقیقات انجام گرفته (مطالعات پتروگرافی، میکروسکوپی و تجزیه و تحلیل داده‎های شیمیایی در نمودارهای پترولوژی و ژئوتکتونیکی)، مشخص گردید که ماگمای اولیة تولید کنندة این توده ابتدا از ذوب پوسته اقیانوسی در حال فرورانش به زیر پوسته قاره‎ای در اواخر فاز کوهزایی لارامیدین تشکیل و در بخشهای تحتانی پوسته جایگزین و متبلور گردیده و سپس در زمانهای بعدی بار دیگر در حضور محلولهای فلئور (F) و بور (B) دار ذوب و از آلکالیها و به خصوص سدیم غنی گردیده و در شرایط فشار آب قدری کمتر از 5 کیلو بار ضمن حرکت آرام به بالا بافت پرتیتی را تشکیل داده و سرانجام تحت تأثیر یک پدیدة تکتونیکی و حرکت آنی به بالا آب خود را از دست داده و سریعاً سرد و متبلور و بافت گرانوفیری را تشکیل داده و آخرین مرحلة جایگزینی خود را دراواخر پلیوسن انجام داده است. بنابراین ناهنجاریهای ترکیبی برخی از توده‎های آذرین وابسته به فرورانش در پوستة ایران (مثل آلموقلاق) ناشی از ذوب مجدد در حضور فلوئیدهای اکتیو فلئور و بوردار می‎باشد.

کلیدواژه‌ها