دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1335، زمستان 1383 
2. کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس

شمیم نقدی؛ جمشید راهب؛ باقر یخچالی؛ الهام آقائی¬مقدم


9. بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری

الهه فلفلی؛ الهه الهی؛ فرشته سلیمانی؛ عیسی جهانزاد؛ محمد محمودی؛ صالح محقق حضرتی


11. جداسازی و سنجش آلژینات باکتریایی ازPseudomonas aeruginosa بیمارستانی

احیاء عبدی عالی؛ زهرا فلاحی؛ فروزنده جلیلوند؛ شایسته سپهر