مقایسه اثرات هورمون rhGM-CSF ایرانی و تجاری بر روی تکثیر سلولهای دودمان HL-60 و U937

نویسندگان

چکیده

فاکتورهای رشد خونساز نقش مهمی در تکثیر سلولهای خونساز و تمایز سلولهای اجدادی خونساز دارند. GM-CSF نوترکیب انسانی در درمان نوتروپنیا (Neutropenia) که بعد از شیمی درمانی بیماران سرطانی پدید می‌آید مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع نوترکیبhGM-CSF که از طریق مهندسی ژنتیک در باکتری اشریشیاکلی (E. coli) تهیه می‌شود و در درمان نوتروپنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق از کشت دودمانهای سلولی HL-60 و U-937 جهت بررسی اثر rhGM-CSF ایرانی گه به نام (NRCGEB) تهیه شده و rhGM-CSF محصول شرکت Sandoz استفاده شده است. برای ارزیابی میزان فعالیت بیولوژیکی rhGM-CSF درمیزان تکثیر سلولی در سلولهای HL-60 از سه روش MTT assay ، NBT assay و Brdu assay استفاده شد و در مورد سلولهای U-937 تنها از MTT assay استفاده گردید. سلولهای فوق در غلظتهای مختلف0 تا 400000 pg/ml کشت داده شدند. غلظت 40 تا 400 پیکوگرم در میلی‌لیتر هورمون خونساز فوق بر روی کلیه سلولها سبب حداکثر تکثیر سلولی و کلنی زایی گردید در حالیکه از غلظت 400 تا 400،000 پیکوگرم در میلی‌لیتر تقسیم سلولی و کلنی زایی بتدریج کاهش یافت. این نتیجه برای GM-CSF نوترکیب آزمایشگاهی و نوترکیب تجاری یکسان بوده است، با این وجود rhGM-CSF نوع تجاری اثر بیشتری در دو غلظت اول بر روی تقسیم سلولهای HL-60 داشته است.
rhGM-CSF می‌تواند مدت زمان تقسیم سلولی را کوتاه کند. سلولهای U-937 در تست MTT در تمامی غلظتهای Sandoz تکثیرشان بیش از نوع NRCGEB بود، درحالیکه سلولهای HL-60 تنها در سه غلظت 0 و 4000 و 40000 و 400000 pg/ml نوع Sandoz تکثیرشان بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تست MTT سلولهای HL-60 تا حدودی با تست NBT و تست Brdu متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها