اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده

نویسندگان

چکیده

در اثر پرتوهای‌ یونساز، میزان‌ زیادی‌ رادیکالهای‌ آزاد ایجاد می‌شود که‌ می‌تواند سبب‌ صدمات‌ جبران‌ناپذیری‌ به‌ سیستم‌ ایمنی‌ بدن‌ شود. از سوی‌ دیگرنشان‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ رانیتیدین‌ (مهار کننده‌گیرنده2‌H) توانایی‌ جارو کردن‌ رادیکالهای‌ آزاد را دارند. از این‌ رو اثر رانیتیدین‌، بر ایمنی‌ اختصاصی ‌موشهای‌ BALB/c که‌ در معرض‌ اشعه‌ گاما قرار داده‌ شده‌ بودند مورد مطالعه‌ قرار گرفت‌. بدین‌ جهت ‌چندگروه‌ موش‌ انتخاب‌ شدند و به‌ نیمی‌ از آنها mg/Lit 5/0 رانیتیدین‌ داده‌ شد و نیمی‌ از موشهای‌ درمان ‌شده‌ و درمان‌ نشده‌ تحت‌ Gy/day 1 پرتو گاما بمدت‌ سه‌ روز قرار گرفتند. بعد موشها با بروسلا ملی‌تنسیس‌ ضعیف‌ شده‌ ایمن‌ شدند و بدنبال‌ آن‌ میزان‌ پاسخ‌ اختصاصی‌ آنتی‌بادی‌ سازی‌، ازدیاد حساسیت ‌تأخیری‌ وآزمون‌ تکثیر لنفوسیتها انجام‌ شد. نتایج‌ نشان‌ داد که‌ رانیتیدین‌ پاسخ‌ ایمنی‌ را در موشهای‌ اشعه ‌دیده‌ افزایش‌ داده‌ و آنرا به‌ حد موشهای‌ اشعه‌ ندیده‌ رسانده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها