اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت ترکیبات محیط کشت در تولید آنتی بیوتیک ها اثر کربوهیدراتهای مختلف گلوکز، مانوز، ریبوز، گالاکتوز، آرابینوز، سوکروز، مالتوز، لاکتوز، دکسترین و نشاسته و ملاس چغندر و نیشکر در تولید اریترومایسین و رشدSaccharopolyspora erythraea در محیط کمپلکس دارای آرد سویا و نمک های معدنی به عنوان اجزا اصلی محیط کشت بررسی شد. مدت دوره فرمانتاسیون 11روز ، دور شیکر 240 rpm ، درجه حرارت o C 30 و pH اولیه 8/6 بود. روزانه مقدار اریترومایسین ، بیوماس و pH در مایع فرمانتاسیون اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داده که تولید اریترومایسین در محیطهای دارای مونوساکاریدها و دی‌ساکاریدهای مطالعه شده کمتر از پلی‌ساکاریدهای مورد بررسی بوده است. بیشترین میزان تولید بیوماس در محیط دارای گلوکز مشاهده شده است. رشد سویه در محیط‌های دارای سوکروز و ملاس چغندر و نیشکر نیز زیاد، ولی کمتر از مقدار به دست آمده در محیط دارای گلوکز بوده است. بیشترین تولید اریترومایسین در محیط دارای دکسترین (g/l 66/0 ) به دست آمده که 4/4برابر آنتی‌بیوتیک به دست آمده در محیط دارای گلوکز بوده است. رشد سویه و تولید اریترومایسین در محیط دارای انواع پنتوز کمتر از محیط دارای هگزوزهای مطالعه شده بوده است. در پایان فرمانتاسیون، میزان کربوهیدرات باقیمانده در محیط دارای گلوکز کمتر از دیگر محیط‌های بررسی شده بوده است. بیشترین کربوهیدرات باقیمانده در محیط ‌های دارای پنتوز به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها