کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس

نویسندگان

چکیده

گوگرد موجود در نفت خام ‌اثرات زیانباری در آلودگی هوا و محیط زیست دارد . بنابراین تلاش های بسیاری در زمینه شناسایی باکتریهای گوگردزدا انجام شده است. در این تحقیق ژنهای گوگردزدایی از باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس (IGTS8 (Rhodococcus erythropolis جداسازی و تحت کنترل پروموتر tac از طریق کانژوگاسیون در کروموزوم باکتری سودوموناس آئروجینوزا (Pseudomonas aeruginosa ATCC9027)کلون شد.یک کپی پلاسمیدی نیز از لوکوس گوگردزدا در باکتری نوترکیب مذکور کلون شد. این کلون ها توسط آزمایشهای ژنتیکی تایید شدند. باکتری نوترکیب حاصل از این تحقیق احتمالاً در پژوهشهای مربوط به گوگردزدایی از مواد نفتی قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها