اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم

نویسندگان

چکیده

اثر تیمارهای متفاوت شوری سدیم کلرید (0، 50، 100، 200 و 300 میلی مولار) در مراحل مختلف رشد و نمو (پنجه‌زنی، تورم غلاف، گلدهی و گرده افشانی) دو رقم گندم ( قدس: حساس به شوری؛ بولانی: مقاوم به شوری) بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ردوکتاز برگ در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. درمجموع، در پاسخ به تیمارهای شوری مشاهده شد که کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز برگ و ریشه قدس قابل ملاحظه‌تر از بولانی است. شاید کده‌بندی افتراقی
(differential compartmentation) یون‌ها و نیترات ردوکتاز و انباشتگی کمتر سدیم در رقم مقاوم به شوری، عامل حفظ این آنزیم در برابر سدیم کلرید، باشد. مؤلفان مقاله حاضر در پژوهش دیگری دریافتند که در پاسخ به تیمارهای شوری، سدیم بیشتری در قدس نسبت به بولانی، انباشته می‌گردد. بنابراین، یکی از علل بیوشیمیائی مقاوم‌تر بودن بولانی را به شوری درمقایسه با قدس، می‌توان افت کمتر فعالیت نیترات ردوکتاز در اندامهای بولانی در پاسخ به شوری دانست.

کلیدواژه‌ها