تراریزش گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) به کمک اگروباکتریوم با استفاده از ژن

نویسندگان

چکیده

بهینه سازی انتقال ژن کیتیناز (از لوبیا) به پنبه (Gossypium hirsutum L.) که باعث مقاومت به بیماری‌های قارچی ورتیسیلیوز و فوزاریوز می‌شود با کمک اگروباکتریوم و پلاسمید pBI121 بررسی شد. به منظور تهیه پلاسمید حاوی ژن کیتیناز(pBI121-BCH )، ابتدا قطعه یک کیلو بازی کیتیناز لوبیا (CHI) درمکان EcoRI اپران lacZ درناقل همسانه ساز pGEM–7Zf(+) همسانه مجدد شد. ژن کیتیناز(chti) الحاق شده متعاقباً با دو آنزیم برشی SacI/XbaI هضم و درمکان همولوگ به وکتور باینری pBI121 متصل شد. دراین حالت، تظاهر ژن (chti) تحت کنترل مستقیم پیشبرذاتی 35S ویروس موزاییک گل کلم قرار گرفت. جهت ژن chti براساس الگوی بدست آمده دراثر هضم دوگانه مورد تأیید واقع شد. قطعات بافت هیپوکوتیل واریته‌های ساحل و کوکر پنبه با سه سویه C58، LBA4404 وEHA101 ازAgrobacterium tumefaciens تیمار شدند. تمام سویه‌های باکتری دارای پلاسمید Ti و ناقل دوتاییpBI121 حاوی پروموتر CaMV35S و ژن کیتیناز لوبیا بودند. ریزنمونه‌های (محور زیر لپه) تیمار شده با باکتری به مدت 48 ساعت درمحیط کشت کالوس‌زایی هم‌کشت شدند. بیشترین درصدکالوس‌ها (87 درصد) و گیاهان مقاوم به کانامایسین (68 درصد) مربوط به سویه LBA4404 بود. تجلی ژن gus در برگ رقم کوکر مؤید انتفال ژن بود. واکنش رنجیره‌ای پلیمراز نشان داد که گیاهان فرضی تراریخته در مقایسه با شاهد حداقل یک نسخه از ژن کیتیناز و nptII را در ژنوم دارا هستند.

کلیدواژه‌ها