گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae:Araneidae) از استان های خراسان و مازندران

نویسندگان

چکیده

درطی طرح بررسی بیوسیستماتیک عنکبوت‌های فوق خانواده Araneoidea درشمال استان خراسان دوگونه جدید برای فون ایران متعلق به جنس (Araneidae) Argiope شناسایی گردید. گونه‌های شناسایی شده عبارتند از: Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) و A. lobata (Pallas, 1772). پیش از این گونه A. lobata از نواحی مدیترانه‌ای تا چین و A. bruennichi از اوراسیا تا ژاپن گزارش شده‌اند. دراین مقاله توصیف گونه‌ها به همراه نکات تاکسونومیک برای نمونه‌های نر و ماده هر دو گونه ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها