مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR

نویسندگان

چکیده

نگهداری ژرم پلاسم گیاه سیب زمینی با توجه به ارزش غذایی این محصول، اهمیت زیادی دارد. انواع روشهای نگهداری ژرم پلاسم گیاهان شامل روش رشد آهسته و نگهداری در انجماد است. در این تحقیق نوساقه‌های سیب زمینی به روش رشد آهسته به مدت 8 ماه نگهداری شدند. بدین منظور غلظت‌های 2، 4 و 6 درصد مانیتول به محیط کشت MS اضافه گردید و قطعات تک جوانه از دو رقم کوزیما و وایت دزیره در این محیط‌ها کشت شد. بعد از مدت زمانهای 2، 4، 6 و 8 ماه پارامترهای رشد در گیاهان اندازه‌گیری شد. با افزایش غلظت مانیتول تعداد و طول ریشه، تعداد جوانه و طول ساقه کاهش یافت. بیشترین کاهش در غلظت 6% مانیتول مشاهده شد. تغییرات رشدی از قبیل نازک شدن ساقه، کوچک شدن برگها و شیشه‌ای شدن به دفعات در غلظت‌های 4 و 6 درصد مانیتول مشاهده شد. بعد از انتقال نمونه‌ها به محیط کشت پایه MS، به منظور بررسی تنوع سوماتیک نمونه‌ها، روش RAPD با استفاده از پرایمرهای FPK1-016 و OPAA-20 اجرا شد. مقایسه باندهای نمونه‌های شاهد و تیمار در مدت زمان نگهداری 2 و 8 ماه در دو رقم کوزیما و وایت دزیره به کمک روش RAPD نشان داد که مانیتول هیچ تغییر ژنتیکی قابل تشخیصی را در این گیاهان القا نکرده است..

کلیدواژه‌ها