بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری

نویسندگان

چکیده

CD44 یک پروتئین چسبندگی است که تجلی آن در سلولهای سالم و سرطانی انواع بافتها متفاوت است. شیوع سرطان مری از نوع اسکوموس سل کارسینوما در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای دیگر، بسیار بالا است. در اینجا تجلی CD?? استاندارد (CD44S) و اشکال پروتئین حاوی توالی‌های مربوط به اگزونهای متغیر V?، V? و V? در بافت سرطانی و به ظاهر سالم مری 42 (یا بیشتر) ایرانی مبتلا به سرطان مری به روش ایمنوهیستوشیمی مطالعه شد. بیماران از لحاظ مرحلة تمایز و میزان تهاجم دسته‌بندی شدند. نتایج با روشهای آماری ارزیابی شدند. تفاوتهای معنی‌دار در تجلی بین نمونه‌های سالم و سرطانی عبارتند از تجلی V? و V? در درصد بیشتری از نمونه‌های سالم و افزایش شدت تجلی CD44S در نمونه‌های سرطانی. مکان سلولی تجلی CD44S و هر سه اگزون متغیر نیز به وضوع در نمونه‌های سالم در مقایسه با نمونه‌های سرطانی فرق داشت. تفاوتهایی در گروه‌های مختلف نمونه‌های سرطانی نیز تشخیص داده شد، یکی افزایش درصد و شدت تجلی CD44S با کاهش درجه تمایز و دیگر کاهش درصد تجلی V? با افزایش وضعیت تهاجمی. وجود این تفاوتها پیشنهاد می‌دهد تجلی CD44 یا بر ایجاد و توسعة سرطان مؤثر است یا تحت تأثیر این فرایند واقع است.

کلیدواژه‌ها