تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان رشد دو سویه جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis)

نویسندگان

چکیده

جلبک تک‌سلولی هماتوکوکوس پلوویالیس، یک تولیدکننده قوی کتوکاروتنوئید آستاگزانتین است. در این بررسی تأثیر نمک و اسید آبسیزیک (ABA) بر رشد سلولهای سبزرنگ رویشی و کیست قرمز دو سویه ایرانی (TMU) و آلمانی (SAG) این جلبک، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تشکیل ماده خشک و نسبت سلولهای کیست قرمز رنگ به سلولهای رویشی سبزرنگ در سویه ایرانی در مقایسه با سویه آلمانی زیادتر است. تعداد کل سلولهای جلبک با مصرف اسید آبسیزیک در مدت 76 روز 5/1 برابر و در مدت 150 روز 4 برابر می‌شود و سلولهای سبز رویشی در هر دو سویه، سریعتر به کیست قرمز تبدیل می شود. به نظر می‌رسد علت این افزایش آن است که سلولهای رویشی در حضور اسید آبسیزیک زودتر پیرشده و به کیست تبدیل می‌شوند. بنابراین لازم است تاثیر مصرف ABA به عنوان یک تنظیم کننده رشد، از طرق افزایش تعداد چرخه‌های زندگی سلولهای هماتوکوکوس (در مدت زمان معین) در فرایند پیری برای کیست‌زائی و تولید ماده خشک مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها