اولین گزارش از معرفی سه گونه انگلی پریاخته در کپورماهیان (Cyprinidae) رودخانه های تجن و بابلرود

نویسندگان

چکیده

در بررسی انجام شده بر روی انگلهای پریاخته کپورماهیان رودخانه های تجن و بابل، 3گونه انگلی برای اولین مرتبه در ایران شناسایی شدند. 220 قطعه ماهی مربوط به 4 گونه مختلف از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)، شامل 36 قطعه ماهی سفید Rutilus frisii kutum در نواحی مصب، 63 قطعه ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus، علاوه بر 65 قطعـه سیاه ماهــی
Capoeta capoeta grasilis و 56 قطعـه عروس ماهــی Leuciscus cephalus در ایستگاههای بالادست رودخانه های مورد مطالعه صید شدند. انگلهای کرمی از اندامهای مختلف جدا و شمارش شدند. تثبیت نمونه های Nematoda با استفاده از فرمالین 4% صورت گرفت و در الکل 70% نگهداری شد. تثبیت نمونه Acanthocephala با استفاده از فرمالین 4% و چند قطره بوئن الکلی انجام شد. از میان گونه های مختلف انگلهای کرمی شمارش شــده در این بررســی، دو گونـه از Nematoda، شــامل Hepaticola petruschewskii از گونه های ماهیــان A. bipunctatus، L. cephalus و C. c. grasilis شناسایی شـدند. نمونه Capillaria sp. به همراه گونهCorynosoma villosum از Acanthocephala که از ماهی سفید (R. f. kutum) جمع آوری شده، شناسایی گردید و برای اولین مرتبه از ایران گزارش می شوند. با محاسبه میزان شیوع و میانگین فراوانی آلودگیها در ایستگاهها، فصول و جنسهای مختلف ماهیان، اختلافاتی در این مقادیر دیده شد که معنی‌دار نبود. با توجه به اینکه گونه Hepaticola petruschewskii در 3 گونه از ماهیان میزبان یافت شد، می‌توان بیان داشت که وجود میزبان اختصاصی برای آن کمتر است.

کلیدواژه‌ها