تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد

نویسندگان

چکیده

رسوبات کرتاسه زیرین بطور پراکنده در جنوب مشهد در رشته کوههای بینالود رخنمون دارند که بخش اعظم این رخنمون در شمال روستای امان آبادقرار دارد. ضخامت این رسوبات در 4 برش اندازه‌گیری شده از 30 تا 85 متر در تغییر است و عمدتاً از سنگ‌آهک و مقادیر ناچیزی سنگهای سیلیسی آواری شامل ماسه سنگ و کنگلومرا تشکیل شده‌اند. بدلیل وجود مقادیر زیادی اربیتولین به ویژه گونه Iraqia simplex سن این واحد آپسین تعیین شده است. نتایج مطالعات پتروگرافی 105 مقطع نازک نشان داده است که رسوبات منطقه مورد مطالعه از 4 رخساه کربناته و 2 رخساره سیلیسی آواری تشکیل شده ‌است. رخساره‌های کربناته در یک پلاتفرم کم عمق از نوع رمپ و درچهار زیر محیط دریای باز (Open marine) ،‌پشته (Shoal) ، لاگون (Lagoon) و ساحل / پهنه جزر و مدی (beach / Tidal flat) بر جای گذاشته شده‌اند. سنگهای سیلیسی آواری بخش زیرین توالی کرتاسه زیرین در این ناحیه عمدتاً در محیطهای قاره‌ای برجای گذاشته شده‌اند. همچنین شواهد صحرایی و آزمایشگاهی سنگ آهکهای کرتاسه زیرین منجربه تشخیص دو سکانس رسوبی DS1 و DS2 در مقطع بازحوض و یک سکانس رسوبی در سایر نقاط مورد مطالعه شده است که توسط مرزهای فرسایشی (SB1) محصور شده‌اند. هر یک از سکانسها از تعدادی پاراسکانس کم عمق شونده تشکیل شده است که با رخساره‌های بخش عمیق تر دریا شروع شده و به رخساره‌های کم عمق ختم می ‌شوند. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب دریا در توالی های مطالعه شده با منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا نیز نشان می‌دهد که این منحنی ها تا حدودی همخوانی داشته و تفاوتهای موجود ناشی از رویدادهای محلی بوده است.

کلیدواژه‌ها