مطالبی درباره گروه هایn- تجزیه‌پذیر

نویسندگان

چکیده

فرض کنید G یک گروه متناهی و نشان دهنده مجموعه تمام زیرگروه‎های نرمال سره و غیربدیهی G باشد. یک عضو K از را –n تجزیه‌پذیر گوییم، هرگاه K اجتماع nکلاس تزویج متمایز از G باشد. G‌را –n تجزیه پذیر نامیم، هرگاه و هر عضو ، -n تجزیه‌پذیر باشد.
در این مقاله ساختار گروه‌های متناهی –n تجزیه‌پذیر را برای بررسی کرده و این گروه‌ها را در کلاس گروه‌های متناهی غیرکامل رده‌بندی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها