رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه

نویسنده

چکیده

در این مقاله به دوره برخی از روشهای اصلی تعیین اندازه نمونه از دیدگاه بیزی می پردازیم. تلاش شده که هیچ یک از تکنیکهای اصلی و کلیدی از قلم نیفتد. دو زمینه اصلی این دیدگاه عبارتند از زمینه بیز استنباطی و زمینه کاملاً بیزی. در زمینه بیز استنباطی ما غالباً درگیر استنباط راجع به پارامتر مجهول و مورد علاقه مان در جمعیت هستیم و اندازه نمونه را با استفاده از پارامترهای چگالی پسین بدست می آوریم، حال آنکه در زمینه کاملاً بیزی، مسئله اندازه نمونه را با بکارگیری تابع زیان مناسبی به یک مسئله تصمیم گیری تبدیل کرده با بهینه کردن تابع هدفی اندازه نمونه را بدست می آوریم.

کلیدواژه‌ها