مطالعة توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای یون سنگین بر اساس مدل انقطاع آماری(SSM) (Statistical Scission Model)

نویسندگان

چکیده

در مطا لعه عمیق روی توزیع زاویه ای پا ره های شکا فت در وا کنش یون سنگین نا همسانگردی های زیادی دیده شده است . این ناهمسانگردی ها را می توان تو سط نظریه استاندارد آماری TSM)) Transition Statistical State Model)) توضیح داد(Rossner, 1986) . علت وجود این ناهمسانگردی ها را می توان به مقادیر اسپین بالا یا هسته شکافت پذیر نسبت داد. برای نا همسانگردی های بیشتر می‌توان از مدل آماری انقطاع (SSM) استفاده کرد. در این مدل توزیع تصویر اسپین در امتداد راستای شکافت می‌تواند گوسی شکل و با واریانس باشد. دراین مدل بدست آمده از تئوریهای وابسته به SSM با های بدست آمده از برازش داده های تجربی به ازای پارامترهای چگالی تراز مختلف LDP و انرژیهای تغییر شکل مختلف با هم مقایسه شده اند. در این تحقیق از مدل SSM برای مطالعه توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای ، ، ، ، استفاده شده و نتیجه گیری شده است که مدل SSM در مورد این واکنشها کارآیی خوبی دارد. همچنین با استفاده از این مدل نسبت ممان اینرسی کروی به ممان اینرسی مؤثر محاسبه شده‌اند که توافق خوبی با مقادیر به دست آمده از مدل قطره مایع دارند و این نشان می‌دهد که مدل SSM یک مدل فیزیکی است.

کلیدواژه‌ها