روشی نو برای تقریباً حل پذیری حاصلضرب گروههای تقریباً مرکزی

نویسنده

چکیده

فرض کنید حاصلضرب دو گروه و باشد. در این مقاله نشان می‌دهیم که اگر و دو گروه تقریبا مرکزی باشند، آنگاه تقریباً حل پذیر است. یادآور می‌شود که در سال 1981 ، چرنیکف (Cernikov) در مقاله ای بسیار فشرده اثباتی برای آن آورده است، ولی اثباتی که ما در اینجا ارائه میدهیم با آنچه که وی بیان کرده کاملاً متفاوت و قابل استفاده برای عموم علاقه مندان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها