بررسی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی منطقه رودبار)

نویسندگان

چکیده

منطقه رودبار به دلیل تنوع لیتولوژیکی و شرایط محیطی مانند شیب، بارندگی، پتانسیل بالای زلزله و ... منطقه‌ای مستعد لغزش است. جهت بررسی خطر زمین لغزش در منطقه، عوامل موثر در وقوع لغزش با استفاده از اطلاعات موجود وتکمیل اطلاعات توسط برداشت‌های صحرایی و تجزیه و تحلیل آنها مشخص گردید. نتایج حاصله رقومی و در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Geographic Information System) ذخیره گردیدند. سپس با استفاده از سیستم منطق فازی این اطلاعات تجزیه و تحلیل شده و خطر زمین لغزش برای منطقه محاسبه گردید. نتایج حاصله در سیستم AutoCAD به صورت نقشه پتانسیل خطر زمین لغزش تهیه و ارائه شده است. نقشه‌های تهیه شده شامل نقشه‌های خطر لغزش‌های خاکی و سنگی و نیز نقشه‌ ریزش‌ها و واژگونی‌های سنگی است. نتایج حاصله بیانگر وقوع 30/68 درصد از زمین لغزش‌ها در سطحی برابر با 79/44 درصد در منطقه هستند. همچنین تراکم زمین لغزش‌ها در رده‌های با خطر بالا بسیار بیشتر از مقدار آن در رده‌های خطر پائین است. از ویژگی‌های این روش استفاده از قوانینی است که بر پایه دانش شخص خبره هستند و لذا نتایج بهتری را به دست می‌دهند.

کلیدواژه‌ها