روند تحول ماگمایی در روانه‌های استراتوئید شمال شرق زرجه‌بستان، قزوین، ایران

نویسندگان

چکیده

سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن البرز در شمال‌شرق روستای زرجه‌بستان (اطراف قزوین) یک توالی آتشفشانی متشکل از یازده روانه استراتوئید با ترکیب تراکی آندزیت تا تراکی آندزیت بازالتی و بافت پرفیری را تشکیل می‌دهند که به صورت متناوب با طبقات پالئوسل قرار گرفته‌اند. شواهد پتروگرافی در گدازه‌ها از قبیل وجود بافت غربالی و زونینگ در فنوکریست‌های پلاژیوکلاز و وجود فنوکریست‌های با حاشیه گرد شده نشانه عدم تعادل بلورهای از قبل موجود با ماگمای جدید الورود است. داده‌های ژئوشیمیایی حاکی از متحول‌تر شدن ماگمای سازنده گدازه‌های منطقه از قاعده به سمت راس توالی می‌باشد، به طوری که در قسمت فوقانی بر فراوانی عناصر ناسازگار افزوده و از فراوانی عناصر سازگار کاسته می‌شود. این تغییرات کاملاً هماهنگ با تغییر فراوانی مدال کانی‌های تشکیل دهنده سنگ‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها