ژئوترموبارومتری سنگهای رخسارة اکلوژیت در مجموعة افیولیتی منطقة سولابست در جنوب شرق بیرجند

نویسندگان

چکیده

در بخش شرقی یک مجموعة افیولیتی درمنطقة سولابست (جنوب شرق بیرجند) یک سری دگرگونی شامل اکلوژیت، شیست آبی، شیست آبی گارنت دار، آمفیبولیت، اپیدوت آمفیبولیت، شیست سبز و میکاشیست رخنمون یافته است. علاوه بر گدازه های بالشی بازالتی و چرت‌ها که به اکلوژیت و شیست آبی تحول یافته‌اند، اغلب توالی انباشتی گابرو تا دایکهای دیابازی ورقه‌ای روی آن نیز دگرگون شده است. این دگرگونی درحد رخسارة دگرگونی پرهنیت- اکتینولیت(زیر رخسارة شیست سبز) تا رخسارة شیست سبز می‌باشد. وجود میکروفسیل اوربیتوئیدس درسنگ آهکهای میکریتی داخل مجموعة افیولیتی، نشان دهندة سن جایگزینی ماستریشتین برای مجموعة افیولیتی است.
نتایج ترموبارومتری اکلوژیت ها که توسط برنامة کامپیوتری ترموکالک هلند و پاول (1998; version 3.1, 2001) و با استفاده از نتایج تجزیة میکروپروب بدست آمده است، نشان می دهدکه پیک دمای اکلوژیت های منطقة سولابست از 496 تا 592 درجة سانتیگراد و پیک فشار آنها از 0/22 کیلوبار تا 4/26 کیلوبار است. دگرگونی پسروندة رخسارة اپیدوت آمفیبولیت در این اکلوژیت ها بین دماهای 469 تا 592 درجه سانتیگراد و فشارهای 1/5 تا 4/7 کیلوبار انجام گرفته است. شواهد بافتی و نیز نتایج آنالیر ها نشان می‌دهد که مرحلة دوم دگرگونی در هنگام بالا آمدن این سنگها انجام شده است. از طرفی نتایج آنالیزها، شواهد بافتی و بخصوص نمودارهای منطقه بندی گارنتها و تلفیق آنها با شواهد صحرایی نشان می‌دهد که دگرگونی پیشرونده از نوع دگرگونی ناحیه ای دیناموترمال بوده که ضمن عملکرد یک فرآیند فرورانش انجام شده است.
همراهی اکلوژیت ها در منطقة مورد مطالعه با شیست های آبی،آمفیبولیت ها و گارنت آمفیبولیت ها در بخش شرقی یک مجموعة افیولیتی و تلفیق نتایج آزمایشگاهی و صحرایی حاکی از عملکرد یک فرآیند فرورانش به سن کرتاسة فوقانی در منطقة مورد مطالعه و در نتیجه در شرق ایران است که در مرحلة بعد با فرآیند راندگی طی برخورد دو بلوک لوت و هلمند، دنبال شده است.

کلیدواژه‌ها