مدل‌سازی تراوائی در مخازن ناهمگون با استفاده از منطق فازی

نویسندگان

چکیده

تخمین پارامترهای پتروفیزیکی مخزن شامل تخلخل، اشباع شدگی و تراوائی اولین و مهمترین گام در ارزیابی صحیح مخزن و مدلسازی مخازن می باشد.تخلخل و اشباع شدگی را می توان از نمودارهای خام پتروفیزیکی و همچنین آزمایشات مغزه تعیین نمود، در حالیکه تراوائی فقط به طور مستقیم از نتایج آزمایشات مغزه تعیین می شود. از آنجائیکه به دلیل مسائل اقتصادی و فنی امکان مغزه گیری در تمامی چاه‌های یک میدان و یا حتی بطور کامل در طول یک چاه میسر نیست لذا تخمین تراوائی با استفاده از داده های مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی ضروری است.
در این مطالعه از منطق فازی به عنوان یک رهیافت جدید و نیرومند در تخمین تراوائی از نمودارهای پتروفیزیکی در یکی از مخازن ناهمگون کشور استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها