بررسی میزان حساسیت نرم‌افزار جزرومدی IOS به طول دوره آماری و نقص در داده‌های ورودی سطح آب

نویسندگان

چکیده

مطالعه و شناخت دقیق جزرومد، به‌دلیل تأثیری که در حل مسائل ناوبری دریایی، شیلات، مدیریت بنادر و… دارد، موضوعی دارای اهمیت است. یکی از روش‌های بررسی جزرومد، آنالیز هارمونیک جزرومد است. آنالیز هارمونیک جزرومد بر اساس سری فوریه انجام می‌شود و یکی از بهترین روش‌ها برای پردازش آن استفاده از روش حداقل مربعات است. یکی از نرم‌افزارهای جزرومدی که بر اساس این روش عمل می‌کند، نرم‌افزار IOS است.
به دلیل هزینه‌بر بودن و زمان‌بری ثبت تغییرات تراز آب و عدم وجود داده‌ی مشاهداتی کافی در بسیاری از مناطق دریایی به ویژه در کشور ما و هم‌چنین وجود نقصان در بسیاری از داده‌های ثبت شده، تعیین تاثیر طول دوره آماری داده های جزرومدی و نیز نقص در داده های جزرومدی بر صحت نتایج آنالیز و پیش بینی های جزرومدی ضروری است. هدف ما در این مقاله، تعیین میزان دقت و صحت آنالیزها و پیش‌بینی های جزرومدی در منطقه دریایی بوشهر است که با داده‌های محدود صورت می گیرد و برای این منظوراز نرم‌افزار جزرومدی IOS استفاده می شود.
به‌ این منظور، داده‌های ساعت به ساعت پنج ایستگاه مختلف با دوره های آماری متفاوت از 13 ساعت تا 30 روز، به عنوان ورودی‌های نرم‌افزار IOS مورد استفاده قرار گرفته است. سپس، با انجام آنالیز حساسیت و با مقایسه‌ی نتایج حاصل از پیش‌بینی‌های جزرومدی در هر حالت با داده‌های مشاهداتی، در مورد صحت و دقت اطلاعات خروجی نتیجه‌گیری شده است.
همچنین، با توجه به این‌که گاهی اوقات در چند ساعت از یک روز، داده مشاهداتی وجود ندارد و یا در برخی روزها، ممکن است قرائت جزرومدی وجود نداشته باشد، تأثیر نقص در داده‌ها بر نتایج این نرم‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها