بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق دو برش در نواحی بروجن و سمیرم مورد مطالعه قرار گرفته است. برش اول در 35 کیلومتری جنوب غرب بروجن، روستای وستگان قرار دارد. در این برش سازند گورپی شامل مارن و شیل های سبز و خاکستری با میان لایه‌هایی از شیل های تیره بوده و سازند تاربور از آهکهای ماسه ای ریپل مارک دار، تناوبی از مارن و آهکهای ماسه ای و آهکهای رودیست دار در پا یین و سپس تناوبی از مارن وشیل های قرمز و سبز رنگ با میان لایه هایی از ماسه سنگ و کنگلومرا و آهک های ضخیم لایه در بالا تشکیل گردیده است. برش دوم در ناحیه سمیرم قرار دارد. این برش از سازند گورپی شامل مارن و شیل های روشن و خاکستری و سازند تاربور از آهکهای مارنی برنگ روشن و میان لایه هایی از شیل و مارن و آهکهای ضخیم لایه و صخره ای تشکیل می‌گردد.
بر اساس مطالعات انجام شده بر روی رسوبات بخش بالایی سازند گورپی وسازند تاربور در برشهای مورد مطالعه، بیوزونهایی به شرح زیر شناسایی گردیدند:
بیوزون Globotruncana stuarti در بخشهای بالایی سازند گورپی، برش سمیرم و ساب زون ‍Palaeocystodinium golzowense در بخشهای بالایی سازند گورپی برش بروجن که سن ماستریشتین زیرین را نشان می‌دهد.
بیوزون Omphalocyclus-Siderolites در رسوبات سازند تاربور در برش سمیرم و بیوزون
Omphalocyclus - Loftusiaدر رسوبات سازند تاربور در برش بروجن که سن آنها ماستریشتین بالایی می‌باشد.
علاوه بر فرامینیفرها که به منظور بیواستراتیگرافی از آنها استفاده شد، مقداری نمونه بیشتر به منظور مطالعه پالینومورفهای آماده‌سازی گردید که منجر به شناسایی 5 جنس و 6 گونه از سیست‌داینوفلاژله‌ها و 12 گونه از اسپوروپولنها گردید.

کلیدواژه‌ها