منشاء نهشته‌های تبخیری پتاس‌دار میوسن در شمال حوضه کویر بزرگ، جنوب سمنان

نویسندگان

چکیده

تبخیری‌های پتاس‌دار مورد مطالعه با سن میوسن مربوط به سازند قرمز فوقانی بوده و در ناحیه جنوب سمنان در حاشیه شمال شرقی حوضه کویر بزرگ واقع هستند. این نهشته‌های نمک پتاس‌دار علاوه بر هالیت حاوی کانی‌های سیلویت، پلی‌هالیت، کارنالیت و به میزان کمتری سایر نمک‌های منیزیم-پتاسیم‌دار است. این تبخیریها را جزء گروه نمکهای پتاسیم- فقیر از منیزیم می‌توان طبقه بندی نمود.
بافت‌های حاصل از رشد در سطح و کف شورابه (بافت‌های جناغی، اسکلتی و تجمعی) در کانی‌های هالیت و سیلویت حاکی از منشاء اولیه آنها می‌باشد و رشد در یک شورابه نسبتا کم عمق را نشان می‌دهند. این در حالی است که سایر کانی‌های پتاسیم‌دار مثل پلی‌هالیت، لانجبینیت و دانسیت (نمک‌های سولفاته پتاسیم-منیزیم) در طی دیاژنز (متئوریک تا دفنی کم عمق) تشکیل شده‌اند. میزان بالای برم در این رسوبات، پاراژنز کانی‌شناسی و پوشیده شدن نمکها توسط آهکهای دریایی حاکی از منشاء دریایی شورابه‌های والد این نهشته‌ها است. بر اساس این مطالعه می‌توان یک حوضه حاشیه‌ای دریایی با اقلیم بیابانی، همراه با سوبسیدانس کف حوضه، را برای محیط رسوبگذاری این تبخیریها در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها