بازسازی تاریخچه تدفین و مدلسازی حرارتی سنگ منشاء گدوان در ناحیة فارس

نویسندگان

چکیده

با افزایش نیازبه اکتشاف منابع جدید نفتی، توجه بسیاری از زمین‌شناسان نفت به سمت مسائل مربوط به تشکیل نفت ومهاجرت آن ازدیدگاه کمی وکیفی معطوف شده‌است وتاریخچهء شکل‌گیری هیدروکربنهای موجود دریک حوضه با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مشاهدات سطحی مؤید این حقیقت است که رخساره‌های آلی درمقیاسهای متفاوتی از زمان و مکان درحال تغییر هستند که این مسئله خود به محیط و فرآیندهای رسوبی بستگی دارد.
مطالعه مدل‌سازی سنگ منشاء بعنوان ابزار مهم جهت دستیابی به منابع نفت وگاز درکاهش ریسک اکتشاف نفت بشمار می‌آید. وجود سنگ منشاء بعنوان شرط لازم جهت هرگونه تجمع هیدروکربنی است و لذا آگاهی ازخواص سنگ منشاء بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
دانستن این نکته بسیار مهم است که هیدروکربن درکجا تولید شده، از چه سنگی مهاجرت کرده و خارج گردیده است. بیشتر مطالعات درحال حاضر برروی فرآیندهای فیزیکو‌شیمیائی موثر درتولید هیدروکربن، میزان، کیفیت و پراکندگی مادهء آلی موجود درسنگ منشاء متمرکز گردیده‌است. بنابراین جهت بازسازی شرایط حاکم بر رسوبات در زمان رسوبگذاری و پس از آن، بهره‌مندی از روش مدلسازی سودمند می‌باشد. بر مبنای مطالعه به روش مدلسازی با بهره‌گیری از نرم افزار یک بعدیWinbury سازند گدوان درمحدودهء قبل از پنجره نفتزائی (مقادیر Ro بین 65/.-35/.) قرار می‌گیرد. عدم بلوغ مناسب سنگ منشاء گدوان با توجه به منحنی‌های تاریخچه تدفین و حرارتی آن بدلیل عمق تدفین کم و پایین بودن گرادیان زمین گرمائی منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها