محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی پشته های گلی در بخش زیرین سازند مبارک (شمال خاور شهمیرزاد سمنان)

نویسندگان

چکیده

واحد 2 سازند مبارک ( تورنزین میانی )، در برش شهمیرزاد، در برگیرنده شیل وآهکهای نازک لایه است. در بخش بالایی توالی یاد شده پشته‌های گلی که در بردارنده رخساره‌های هسته (مدستون تا وکستون بیوکلاستی) و رخساره‌های دامنه (وکستون تا پکستون کرینوئیدی) هستند، شناسایی
شده‌اند. پشته‌ها با رخساره‌های پکستون تا گرینستون کرینوئیدی (رخساره پوشاننده) پوشیده
شده‌اند. رخساره‌های بخش زیرین پشته‌ها شیل/آهک‌های نازک لایه پلاژیک با میان لایه های آهک دوباره نهشته شده هستند. جای‌گیری پشته‌ها درمیان رخساره‌های ژرف تر و کم ژرفا، بودن اسکلت و خرده های اسکلتی دریای باز در آنها، رنگ تیره رخساره پشته‌گلی و رخساره‌های زیرین آن و نبودن جلبک سبز و اائید همگی نشاندهنده پدیدآمدن پشته‌های گلی در بالای شیب یک رمپ کربناته با انتهای پرشیب است. رخساره‌های پشته‌های گلی نشاندهنده یک چرخه رسوبی دسته چهارم، وابسته به بخش آغازین HST ، از یک سکانس رسوبی هستند

کلیدواژه‌ها