یادبود استاد ابراهیم جعفرپور

نویسنده

چکیده

به روایت برگزار کنندگان نخستین سمپوزیوم فلور ایران‘ سخنرانی مرحوم دکتر ابراهیم جعفرپور‘ استاد و پژوهشگر عالیقدر گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران‘ خاطره ای فراموش نشدنی در ذهن شرکت کنندگان سمپوزیوم فراهم آورد. هنوز مجال انشای نهایی مقاله و تحویل به کمیته سمپوزیوم دست نداد‘ که پیک اجل سررسید و دفتری وی را در اوج فعالیت‘ نیم نوشته برجای گذاشت.
آثار علمی پربار‘ شاگردان پیروز راهروان طریق دانش و خدمت‘ و چشم و چراغ اینان‘ فرزندان و خانواده نیکی که پس از او جایزه های طرح تحقیقاتی و کتاب برگزیده او را در راه نیک به مصرف رساندند‘ همه گویای این نکته اند که باقیات صالحات استاد نمی گذارد که بذر این گونه گلهای خوش رنگ و بو در سرزمین ایران ناامیدانه در زیرخاک از بین رود.
با آوردن فهرست تألیفات ایشان‘ که به کمک همکاران گروه جغرافیا تهیه شده است‘ خاطره او را گرامی می داریم. این فهرست فقط گوشه ای از کارهای وی را نشان می دهد.