دوره و شماره: 1تا4، شماره 0 - شماره پیاپی 1376، بهار 1368 
8. بررسی آنتوسیانین های موجود در میوه آلبالو‘ زغال اخته و زرشک جهت تهیه رنگهای خوراکی

دکتر نرگس یاساء؛ دکتر فرانک عدالت پژوه؛ دکتر سیمین مولوی؛ دکتر فاطمه خورشید زاده


13. ترکیبات جدید از کمپوزیته های ایران

دکتر عبدالحسین روستائیان؛ زهره حبیبی کرهرودی