نگرشی بر پوشش گیاهی و فلور کویر میقان (اراک)

نویسنده

چکیده

کویر میقان در 15 کیلومتری شمال شرقی اراک واقع شده است. این منطقه یکی از مرتفعترین شوره زارهای ایران می باشد که از نظر موقعیت جغرافیایی‘ اقلیمی و پوشش گیاهی از شوره زارهای داخلی ایران متمایز می گردد. واحدهای رویشی هالوفیت در اطراف کویر میقان عبارتند از: (1) جامع Halocnemum strobilaceum در زمینهای مسطح بسیار شور و مرطوب (2) پوشش گیاهی هیگروهالوفیت اجباری شامل جامعه Salicormia (3)پوشش گیاهان آب دوست یوری هالوفیت شامل جوامع Juncus و Phragmites و Bolboschoenus (4) جامعه گیاهی هالوفیتهای چندساله علفی و همی کریپتوفیت (5) پوشش گیاهی هالوفیت درختچه ای شامل جامعه Nitraria schoberi (6) پوشش گیاهی هالوفیتهای یکساله. پوشش گیاهی هالوفیت توسط استپ Stipa در شمال و زمینهای بایر و زراعی در اطراف احاطه شده است. 130 گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده که از این تعداد 44 گونه هالوفیت و 15 گونه مقاوم به شوری است. 85% گونه های گیاهی را گیاهان همی کریپتوفیت و تروفیت تشکیل می دهد.