اطلاعات کلی درباره سمپوزیوم

نویسنده

چکیده

هدف از برگزاری این سمپوزیوم شناخت پوشش گیاهی کشور و اهمیت و نقش هرباریوم در این راستا می باشد. امید است بتوان توسط محققین ‘ صاحبنظران و مسئولین اجرائی از طریق یک برنامه ریزی صحیح و مشارکتهای علمی‘ گامهای مؤثری در آینده برداشت.