بررسی فلور و پوشش گیاهی جزیره اشک ( پارک ملی دریاچه ارومیه )

نویسنده

چکیده

پوشش گیاهی جزیره اشک واقع در پارک ملی دریاچه ارومیه در خلال سالهای 1356 و 1366 و در ادامه بررسیهای فلورستیک سال 1362 نگارنده مورد مطالعه قرار گرفته و طی آن مجموعاً 198 گونه گیاهی از 149 جنس متعلق به 46 خانواده جمع آوری وشناسائی گردیده اند. 1% گونه ها متعلق به بازدانگان‘ 14% تک لپه ای و 85% از دو لپه ایها می باشند. در بین کلیه گونه های شناخته شده جزیره اشک 51.8% گیاهان یکساله‘ 3% گیاهان دوساله‘ 34.9% گیاهان چندساله علفی و یا دارای قاعده چوبی و 10.3% را درختان و درختچه ها تشکیل می دهند. اکثریت قریب به اتفاق فلور جزیره اشک را عناصر ایرانی – تورانی تشکیل داده و غالباً از نوع گیاهان هالوفیت و گزروفیت می باشند. خانواده های
Caryophyllaceae, Chenopodiacecae, Labiatae, Leguminosae, Gramiceae, Compositae
به ترتیب از نظر تعداد گونه فراوانترین بوده و مجموعاً 34.4% گونه ها را به خود اختصاص می دهند. سایر خانواده ها واجد کمتر از 10 گونه اند. از نظر فراوانی در بین جنسهای علفی و نیمه چوبی جزیره اشک‘ Artemisia, Aegilops, Senecio, Salsola و در بین درختچه ها و درختان Pistacia و Rhamnus از فراوانی بیشتری برخوردارند. در ترکیب پوشش گیاهی جزیره اشک رویشهای هالوفیتی نوار ساحل عمدتاً متشکل از Frackenia, Suaeda و Limonium آشکوب زیرین و رویش اصلی جزیره تشکیل از جوامع خالص یا مخلوط Artemisia, Salsola, Dianthus, Crucianella, Carex است که قسمت اعظم جزیره را در برگرفته و در مناطق خاصی‘ عمدتاً شیب ها و دره ها توسط آشکوب فوقانی و میانی Pistacia و Rhamnus همراهی می گردد. در قلل ارتفاعات رویش یکدستی از گراسها و بطور عمده Bromus, Hordeum, Poa و Aegilops دیده می شوند.