معرفی تحقیقات علمی جدیدی درباره اثرات دفاعی دانه ها و مغرهای گیاهی و انواع سبزیها در مقابله با بیماری سرطان و سایر بیماریها

نویسنده

چکیده

بطور کلی در هر لحظه در کلیه قسمت های بدن انسان جنگ ها و کشمکش های بیوشیمی در کنار و یا در داخل سلولها جریان دارد و بیماری یا مرض به تعبیر علمی عبارت است از اختلاف سلولی و انباشته شدن آسیب های وارده به سلولها که در حوادث مختلفه مبارزه های بیوشیمی فوق الذکر رخ می دهد و ما از این جدال ها و کشمکش های دائمی که در هر گوشه بدن جریان دارد قبل از بروز علائم بیماری اطلاع حاصل نمی کنیم و علائم بیماری وقتی ظاهر می شوند که سلولها در این مبارزه منکوب شده باشند.
مواد شیمیایی فعال موجود در مواد خوراکی نیروی مؤثری هستند که در این جدال به کمک سلولها می آیند و موجب افزایش نیروی دفاعی سلول می شوند.
در این بررسی سعی خواهد شد با ارائه تحقیقات پیشرفته جهانی که توسط دانشمندان تغذیه و پزشکان محقق بعمل آمده روشن نشان دهیم که چطور مواد غذائی گیاهی و مواد شیمیائی فعال موجود در گیاهان می توانند در سطح سلولی عمل کرده و برای مبارزه با عوامل بیماری زا کمک مؤثری بنمایند.