پناهگاه حیات وحش و رمنجه: نمونه ای از اضمحلال پوشش گیاهی

نویسنده

چکیده

برخی از خصوصیات جامعه گیاهی نظیر تراکم‘ پوشش و غالبیت در جامعه درختی پناهگاه حیات وحش ورمنجه در استان باختران اندازه گیری شد. این اطلاعات به منظور نشان دادن ترکیب گونه ای‘ اهمیت اکولوژیک متفاوت و نیز ارزیابی دامنه تخریب در پوشش درختی مورد استفاده واقع گردید. توزیع فراوانی درخت ها و درختچه های هم قطر به نشانه گروههای هم سن‘ شکل رشد و همچنین تراکم افراد نشان داده است که جامعه درختی تحت تأثیر استفاده نامناسب انسان بشدت جوان گردیده‘ شکل رشد آن ساده تر شده و حجم ماده و قد آن در مقایسه با جامعه های درختی قابل مقایسه در زاگرس نقصان یافته است.