نقش بانک ژن گیاهی در حفاظت و بهره برداری گونه های گیاهی کشور

نویسنده

چکیده

گیاهان از طریق مختلف منجمله نقشی که در تغذیه ‘ توسعه صنعت و سالم سازی محیط و جلوگیری از فرسایش خاک دارند بیشترین نقش را در بقاء زندگی بقیه موجودات بویژه انسان داشته و به همین دلیل بعنوان پرارزشترین ثروتها و منابع طبیعی هر کشور محسوب می گردند.
ارقام بومی محصولات کشاورزی و گونه های وحشی خویشاوند آنها که قسمت اعظم گیاهان فلور هر کشور را تشکی می دهند بعلت دارا بودن ژنهای مفیدی که نشانگر وجود صفات ارزنده آنها است بعنوان مهمترین دست افزار برای اصلاحگران نبات در جهت اصلاح و تولید ارقام جدید بمنظور رسیدن به خودکفائی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.
کشور ما با توجه به وسعت زیاد‘ تنوع آب و هوائی و موقعیت خاص جغرافیائی خود یکی از غنی ترین پوششهای گیاهی را دارا می باشد. متأسفانه بدلایل و عوامل بسیار متعدد این تنوع ژنتیکی گیاهی تحت فرسایش و نابودی بسیار بی سابقه و فاجعه آمیز قرار دارد. فعالیتهای گیاه شناسی در زمینه مطالعه فلورها و هرباریومها با تمام ارزش های علمی و بنیادی خود متأسفانه هیچگونه نقش مستقیمی در حفظ و بقاء گونه های گیاهی نداشته و لذا برای حفظ و بهره برداری دائمی از این منابع خدادادی بایستی اقدامات جدی و عاجل صورت گیرد.
بانک ژن گیاهی ملی ایران در سالهای اخیر با یک برنامه ریزی شبکه ای و در قالب همکاریهای وسیع و ملی در زمینه های ناسائی تنوع ژنتیکی ‘ جمع آوری‘ حفاظت دائمی‘ احیاء و ارزیابی ‘ خواص ارزنده و بالاخره ایجاد بانک اطلاعاتی ذیربط دو وظیفه اساسی یعنی حفاظت دائم و تسهیل در بهره برداری از این منابع را به عهده دارد.
هشداری به کلیه هم میهنان‘ دانشمندان و مسئولین و دولتمردان کشور که با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد بسیار وسیع این فعالیت ملی اگر حمایت های همه جانبه در جهت اقدامات فوری صورت نگیرد بدون شک قبل ازاینکه بیش از 50% گیاهان خود را در صفحات فلورهای در دست تهیه بصورت مکتوب بشناسیم مطمئناً و متأسفانه بیش از این میزان را در صفحه طبیعت کشور از دست خواهیم داد که این گناهی است نابخشودنی در محضر الهی و سؤالی است بی جواب در مقابل نسل های آینده.